Saraswati Stotra (Ya Kundendu Tushara Hara Dhavala)

0

Saraswati Stotra

Saraswati Stotra is Godesses Saraswati prayer, she is goddess of music, arts & craft, knowledge, wisdom, consciousness and all Vedas. Saraswati is the wife of the great god Brahma.

Ya Kundendu Tusharahara Dhavala Ya Shubhra Vastravrita
Ya Veena Varadanda Manditakara Ya Shveta Padmasana
Ya Brahmachyuta Shankara Prabhritibihi Devaih Sada Pujita
Sa Mam Pattu Saravatee Bhagavatee Nihshesha Jadyapaha॥1॥

Shuklam Brahmavichara Sara, Parmamadyam Jagadvyapineem
Veena Pustaka Dharineema Bhayadam Jadyandhakarapaham।
Haste Sphatikamalikam Vidadhateem Padmasane Samsthitam
Vande Tam Parmeshvareem Bhagwateem Buddhipradam
Sharadam॥2॥

Share.

About Author

Leave A Reply